Baten & Partners Slovakia Baten & Partners Slovakia Baten & Partners Slovakia
SK EN

Oblasti pôsobenia

Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti BPS sú:

  • Poradenstvo pred prípravou projektu
  • Príprava projektu
  • Projektový manažment
  • Analýza projektu

Poradenstvo pred prípravou projektu

Prvým krokom je vždy spojenie nápadu pre projekt s vhodným dotačným programom. Následne sa urobí rýchly sken dotácií alebo podrobný prieskum možnej podpory. To môže zahŕňať vyhľadávanie partnerov v prípade medzinárodných projektov. Na základe odporúčania skenu dotácie, sú nadviazané kontakty s orgánmi programu, čo vedie k jemnej-tuning nápadu.

pozrite si referencie tu >>>

 

Príprava projektu

Druhým krokom je následný rozvoj projektu. To znamená vypĺňanie formuláru žiadosti. Ale to nie je všetko. Všetky hľadiská projektu musia byť dobre premyslené. Aspekty ako analýza stakeholderov, dohoda o spolupráci, časový harmonogram, publicita, financovanie a plan likvidity je potrebné rozvíjať. Tiež môžu byť potrebné rôzne druhy povolení a licencií. Dôkladná príprava zabráni vzniku mnoho problémov pri implementácii projektu.

pozrite si referencie tu >>>

 

Projektový manažment

Mylnou predstavou býva, že podpisom zmluvy sa práca končí. Ale opak je pravdou.

Programy určujú veľmi veľa prísnych požiadaviek na administráciu, reportovanie, archiváciu, publicitu a finančné nároky. Programy pozorne sledujú výstupy projektu, efekty, časovanie, plánovanie a rozpočty. Výstupné ukazovatele musia byť poskytované. Plány sú kontrolované proti realizácia, flexibilita je obmedzená. Nastanú problémy s partnermi, spolupracujúce subjekty, licencie, zmeny trhových podmienok, personálne obsadenie.

BPS má osvedčené postupy

Spoločnosť BPS pozná  tieto problémy. Stretli a zaoberali sme sa s nimi už veľakrát. Prístup BPS oceňujú aj programoví manažéri a bol uznaný agentúrami EÚ ako tzv. "osvedčené postupy".

Na uľahčenie manažmentu sme zaviedli sadu praktických nástrojov, ktoré sledujú postupný vývoj projektov a vytvárajú reportované údaje.

S pomocou spoločnosti BPS problémy síce nezmiznú, ale stanú sa zvládnuteľnými.

pozrite si referencie tu >>>

 

Analýza projektu

V priebehu realizácie projektu je dobré vyhodnocovať pokrok v pravidelných intervaloch. Hodnotenie sa môže zamerať na dosiahnuté výstupy, aspekty načasovania, finančný pokrok, zmeny v rozpočte, spoluprácu so zainteresovanými stranami a proces reportovania.
Počas realizácie projektu je preto nápomocná - zvlášť pri komplexných projektoch - analýza rizík, analýza zainteresovaných subjektov a finančná analýza uskutočniteľnosti pre veľké investície. Rozpoznáme možné prekážky a problémy s realizáciou a tak môžu byť prijaté opatrenia na zmenšenie ich vplyvu. Tým sa minimalizuje množstvo nepríjemných prekvapení a všetka pozornosť sa môže venovať implementácii aktivít projektu a realizácii požadovaných výstupov.

pozrite si referencie tu >>>

Návrat hore